Akti

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Grozdić

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Kutjevo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV

Statut DV Grozdić Kutjevo

Pravilnik o radu

Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga DV Grozdić

Godišnji plan i program rada DV Grozdić – 2023.2024.

Kurikulum (2023-2028) – DV Grozdić

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Grozdić 2024.